OUDERPARTICIPATIE

Het christelijk lyceum Zandvliet is in 1925 als christelijke HBS opgericht door ouders. Hoewel de bestuurlijke verantwoordelijkheid door de jaren heen verschoven is naar een professioneel bestuur (Lucas Onderwijs), hebben ouder nog altijd een grote rol in de school.

Maar liefst 20% van alle Zandvlietouders is actief lid van een van onderstaande platforms. De school ziet deze participatie als een van de succesfactoren van Zandvliet en moedigt nieuwe ouders jaarlijks aan een actieve bijdrage aan de school te leveren. 

Ouderraad

De ouderraad ondersteunt de schoolleiding bij het realiseren van de onderwijskundige visie van de school. In het afgelopen cursusjaar zijn in het overleg de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • het schoolplan
 • de aangepaste regelgeving over de onderwijstijd
 • de inzet van het beroepennetwerk van ouders voor de school
 • het alcoholbeleid
 • de coördinatie van diverse activiteiten
 • de organisatie van het onderwijscafé
 • mede organiseren van klankbordgroep en klassenouderavond

De ouderraad is via e-mail bereikbaar: ouderraad@chrlyceumzandvliet.nl

Oudergeleding MR

De wet op medezeggenschap biedt ouders, leerlingen en docenten een formeel orgaan om beleidszaken met de schoolleiding te bespreken. Over diverse thema’s vraagt de schoolleiding advies of instemming van de MR. De MR heeft een huishoudelijk reglement waarin de verkiezingsprocedure staat beschreven. Het afgelopen jaar zijn de volgende onderwerpen besproken:

 • het beleid buitenlandreizen
 • de inzet van ‘kwaliteitsgelden'
 • het schoolplan: ontwikkelingen
 • de personele en financiële keuzes

Soosouders

Een groot team van ouders bemant de kantine tijdens de lunchpauzes. De coördinatie hiervan is in handen van de ouderraad.

Klassenouders

Elke brugklas kiest jaarlijks twee klassenouders. Zij organiseren samen met de mentor een klassenouderavond waarin het reilen en zeilen van de klas centraal staat. De ouderraad speelt hierbij een coördinerende rol.

Klik hier voor de brochure ouderparticipatie op Zandvliet.

Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |