Ambitie

Zandvliet is ondernemend en wil leerlingen stimuleren zich optimaal te ontwikkelen. We bieden ondersteuning waar nodig en stimuleren extra uitdagingen aan te gaan waar mogelijk. Vanuit een brede basis, met extra lessen taal- en rekenvaardigheid in klas 1 en 2, bieden we extra programma’s aan om de ambitie en het ondernemerschap van leerlingen te prikkelen.

We stimuleren leerlingen bewust te participeren in onderstaande programma’s. Naast de opbrengst die bestaat uit verbreding en verdieping van vaardigheden en kennis, zien we de positieve uitwerking die deelname heeft op het vertrouwen en zelfbeeld van de leerlingen.

 • Invoering van een gymnasiumbrugklas en vwo brugklas naast de reguliere brugklas havo/vwo
 • Modulair extra lessen Sciences en klassieken (klas 1 en 2) in de havo/vwo brugklassen als voorbereiding voor leerlingen die met een gemengd advies instromen en na een jaar alsnog naar het gymnasium ( 2e klas) willen doorstromen.
 • Versterkt talenonderwijs (Engels) ter verkrijging van alle te verkrijgen Cambridge Certificates
 • Masterclasses en gastcolleges , gericht op vervolgstudie aan HBO en/of universiteit.
 • Pre university-studeren
 • Gemengd diploma (havo met vakken op vwo-niveau)
 • Dramalessen, orkest, koor en elke twee jaar een grote musical.
 • Kunstklas onder- en bovenbouw, samenwerkingsverband met de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten,
 • Sporttrainingen en tournooien/wedstrijden
 • Deelname aan de First lego League

Speerpunten

Op Zandvliet geven we bijzondere aandacht aan de volgende onderwijskundige thema’s:

 • Aansluiting van de extra modules taal- en rekenvaardigheid bij de later landelijk in te voeren toetsen taal- en rekenen
 • Verruiming van de mogelijkheden voor deelname aan het programma havo +, het gemengde examen havo-vwo
 • Uitbreiding van het versterkt talenonderwijs: de programma’s voor de verschillende Cambridge Certificates
 • Verbreding en verdieping van het aanbod Masterclasses voor de bovenbouwklassen
 • Versnelde aanpassing van het curriculum van de moderne vreemde talen aan de maatstaven van het (toekomstig) Europees referentiekader
 • Uitbouw van het curriculum van de bètavakken in samenwerking met universiteit en bedrijfsleven
 • Verdere vormgeving van multiculturele samenwerking vanuit onze christelijke identiteit
 • Verdergaande integratie van de diverse kunstvakken in onder- en bovenbouw
 • Uitbouwen van samenwerkingsverband met de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.
 • Versterking van de verbindingen PO-VO-HBO/Universiteit

Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |