Onderwijs aan hoogbegaafden

Wat is hoogbegaafd?

Ongeveer 10% van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op (hoog)begaafdheid. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde leerlingen over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in excellente prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, met onderwijsgevenden die rijk onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Van hoogbegaafdheid bestaan verschillende definities. Sommigen beschouwen de uitzonderlijke potentie, bijvoorbeeld hoge intelligentie, als hoogbegaafdheid, terwijl volgens anderen slechts van hoogbegaafdheid sprake is indien ook de prestaties daadwerkelijk uitzonderlijk hoog zijn. De laatsten zullen uitzonderlijke potentie definiëren als 'hoogintelligent'. De bijzondere begaafdheid kan tot uitdrukking komen in motorische, artistieke, sociale en intellectuele vaardigheden.

In de meeste gevallen wordt hoogbegaafdheid echter wel verbonden aan hoge scores op een intelligentietest, waarbij men ervan uitgaat dat prestaties boven de 98 percentielgrens als hoogbegaafd/hoogintelligent gekwalificeerd moeten worden. Bij de in Nederland meest gebruikte intelligentietest, de WISC, komt dat overeen met een IQ van 130 of hoger.

Profielen Hoogbegaafde leerlingen

Alle hoogbegaafde kinderen zijn anders. Elk kind heeft unieke eigenschappen en een eigen manier van leren. Door Betts & Neihart (1988) is een indeling gemaakt van profielen van hoogbegaafde leerlingen. Deze indeling is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring in begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in het onderwijs. Zij komen tot zes typische profielen;
 1. de succesvolle leerling;
 2. de creatieve leerling;
 3. de onderduikende leerling;
 4. de risicolopende leerling;
 5. de dubbel/meervoudig/bijzondere leerling;
 6. de zelfstandige leerling.

Op Zandvliet

Zandvliet kenmerkt zich o.a. door kleinschaligheid en een sterke ouderparticipatie. Dat maakt het mogelijk om voor iedere leerling een persoonlijke benadering te hanteren. Onze coaches hoogbegaafdheid gaan in overleg met de leerling en de ouders op zoek naar de mogelijkheden binnen ons onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn flexibiliteit en uitdaging op velerlei gebied.

Te denken valt o.a. aan:
 • Versterkt Engels door het behalen van Cambridge Advanced Certificate of Cambridge Proficiency Certificate;
 • Scienceprojecten;
 • Participeren in het schoolorkest of aan de kunstklas;
 • Deelname aan LAPP-top en Pre-University College aan de Universiteit van Leiden en het Junior College van de TU Delft.
 • Chinees, plusklassen als Big History, Spaans en Robotica

Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |